Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Warunki ogólne załatwiania skarg i wniosków

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Działu I Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2022.2492 t.j.).

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U.2015.1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, którego pracami kieruje Sędzia WSA - Przewodnicząca Wydziału.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez każdy podmiot w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą na piśmie:

 • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin,
 • pocztą elektroniczną na adres: info@szczecin.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: dane adresowe, kontakt),
 • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, parter  pokój 5 - Punkt Informacji o sprawach.

 Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Elementy skargi/wniosku:

 • data wniesienia skargi/wniosku,
 •  imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy,
 • zwięzła treść skargi lub wniosku precyzyjnie określająca zarzuty i żądania,
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Termin i sposób załatwienia skargi/wniosku

 • skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu,
 • o sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę,
 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
 • o tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.

Skargi/wnioski pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. 

Ponowienie bezzasadnej skargi

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – Prezes Sądu może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.