Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-08-09.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-01-12.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Brak odrębnych metryczek do niektórych plików i stron.
Skany dokumentów, które nie są możliwe do odczytania przez technologie wspomagające.

Wynik analizy pod względem zgodności

WSA Szczecin - audyt dostępności.pdf - data dodania: 2020-06-12 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Robert Niezgoda, bip@szczecin.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48914849214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 10
Tel.: +48914849255
Faks: +48914849270
E-mail:
Strona internetowa: bip.szczecin.wsa.gov.pl

Dostępność architektoniczna

WSA w Szczecinie obsługuje interesantów w dwóch lokalizacjach:

Budynek przy ul Staromłyńska 10 : jest dostosowany do osób na wózkach, które mogą korzystać z windy wewnętrznej, korytarzy, sal rozpraw oraz toalet.
Budynek przy ul Łaziebna 6 : jest dostosowany do osób na wózkach, które mogą korzystać z windy wewnętrznej, korytarzy, sal rozpraw oraz toalet.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego.
W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy zgłosić taką potrzebę najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym lub zaplanowanym terminem wizyty. Składając wniosek, określający chęć skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego, należy scharakteryzować rodzaj i przedmiot sprawy w sposób opisowy lub podać numer sprawy będącej w toku.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@szczecin.wsa.gov.pl

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

Do budynku Sądu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

Koordynator do spraw dostępności:

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczono Koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie – Justynę Witkowską Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego,
e-mail:  jwitkowska@szczecin.wsa.gov.pl   tel.: 91 4849300.