Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na "Instalację i modernizację monitoringu CCTV IP w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie"

Strona archiwalna

 

 

 


Znak sprawy: ASI-0320-2/19

Szczecin, dnia 11 lipca 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na: „Instalację i modernizację monitoringu CCTV IP w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie”.

I. Dane Zamawiającego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10

70 – 561 Szczecin

NIP: 851-28-49-470

tel. 914849300, fax 914849272

adres strony internetowej: www.bip.szczecin.wsa.gov.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

II. Tryb udzielenia ogłoszenia

Przedmiotowe postępowanie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu dokonywania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie wydatków o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres

Opis zakresu prac i wykaz ilościowo-materiałowy wymagany przy Instalacji i modernizacji telewizji przemysłowej CCTV IP w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 został opisany w następujących załącznikach:

            załączniku nr 1 – część opisowa,

załącznik nr 2 – wykaz ilościowo-rzeczowy,

załącznik nr 3 – lokalizacja kamer IP,

            załącznik nr 4 – formularz cenowy.

 1. Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca dokonanie oględzin obiektu i wykonania samodzielnych pomiarów.
 2. W trakcie oględzin wykonawca może zadawać pytania zamawiającemu w celu uszczegółowienia przedmiotu zapytania.
 3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może zmodyfikować treść zaproszenia do składania ofert przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zmiana treści zaproszenia do składania ofert zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i będzie wiążąca dla wykonawców.
 5. Nie dopuszcza się złożenia ofert na sprzęt równoważny/zamienny.

 

IV. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

 1. Kryterium oceny oferty będzie cena przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie pozycje zawarte w załączniku nr 2 - wykaz ilościowo-rzeczowy.
 2. Wykonawca poda cenę przedmiotu zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT (osobno cenę netto i osobno cenę brutto). Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
 3. Cena oferty musi być wyrażona liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Podany przez wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na wszystkie pozycje zawarte w załączniku nr 2 musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
 5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego - 24 miesiące.
 6. Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich i powinna być wyrażona cyfrowo i słownie.
 7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania (dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia z obsługi systemu) oraz uwzględniać wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia.
 8. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwym oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 9. Po wyborze wykonawcy zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

 

V. Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2019 roku za pośrednictwem, wg wyboru:

 • fax nr 91 4849272;
 • poczty elektronicznej jednocześnie na dwa adres: i
   
 • na adres Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ul. Staromłyńska 10,70 - 561 Szczecin;
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7).

2. Oferty niekompletne (nieodpowiadające warunkom postawionym przez zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu) oraz złożone po upływie terminu do składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin realizacji zamówienia

 1. Zamawiający przewiduje realizację montażu instalacji i modernizację systemu CCTV IP od dnia 26 sierpnia 2019 r. z terminem zakończenia prac do dnia 13 września 2019 roku.
 2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Zakończenie prac musi zostać potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym oraz przekazaniem zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany, w ciągu 3 dni roboczych od terminu zgłoszenia zakończenia prac, protokół odbioru stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w terminie i bez zastrzeżeń.

 

VIII. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego

 • Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:
 • Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail: