Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA*)

dotycząca ochrony danych osobowych

 

 1. Podstawa prawna sporządzenia klauzuli:

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO.

 

 1. Nazwa i dane adresowe administratora:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, reprezentowany przez Arkadiusza Windaka – Prezesa WSA w Szczecinie.

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@szczecin.wsa.gov.pl

tel. 91 4849263,  91 4849301

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2023.259 t.j.) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j.).

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

 

 1. Obowiązek podania danych:

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na podstawie przepisów prawa w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

 

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:

Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zrealizowania wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2023.259 t.j.).

 

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są od osób wymienionych  w art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2023.259 t.j.).

 

 1. Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Pouczenie:
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. .

 

*) dotyczy osób wymienionych w art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2023.259 t.j.)