Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10

 ogłasza konkurs Nr Og.1126-1/2015
na stanowisko asystenta sędziego

1 etat/ 1 stanowisko (umowa na czas określony na zastępstwo)

 

Konkurs zostanie przeprowadzony 11 września 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10 (sala 100).

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a §1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647) zgodnie z którym na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

- ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie
z Regulaminem Pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego(Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

- własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

- oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

Pełną dokumentację zgłoszenia opatrzoną oznaczeniem konkursu (na kopercie) „konkurs nr Og.1126-1/2015”  należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2015 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data nadania przesyłki tj. data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

 2. etap drugi
  1) test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego;
  2) praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;

 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 4849 302, 091 4849301.

 

                                     Prezes

                                      Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

              Szczecin, 24 lipca 2015 r.                                                                             w Szczecinie

                                                                                                                       Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

PDFKONKURS NA ASYSTENTA SĘDZIEGO 2015.pdf (878,48KB)